Verzuimreglement

Alle informatie omtrent afwezigheid is te raadplegen op de besloten ouderportal via Somtoday ELO onder Afwezigheid.

Ziek melden

Als een leerling niet op school kan komen in verband met ziekte moet één van de ouders/verzorgers
’s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school via de ouderportal of telefonisch informeren.
Wanneer er sprake is van een ziekmelding tijdens de toetsweek/examens, dient een van de ouders/verzorgers de leerling ook bij de coördinator/conrector ziet te melden.

Leerling wordt ziek tijdens schooluren

Leerling meldt zich bij het loket Beethovenlaan of de verzuimcoördinator Gershwinhof. Hier wordt afgesproken of er contact gewenst is vanuit de ouders om de ziekmelding te bevestigen.

De regels

 • Leerlingen van wie vooraf bekend was dat zij later in een les zouden komen (bijv. tandarts bezoek), melden zich in de les.
 • De leerling die zonder geldige reden te laat op school of in de les komt. De reden ‘Te laat’ Melden Beethovenlaan/Gershwinhof’ wordt toegekend.
  • De leerling moet zich de volgende schoolag om 8.00 uur bij de conciërge melden.
 • De leerling, die zonder opgave vooraf afwezig is, wordt op ‘Niet aanwezig’ gezet. Bij de ouders/verzorgers wordt binnen 2 werkdagen geïnformeerd naar de reden. Wanneer er geen geldige reden is, wordt het lesuur op spijbelen gezet en volgt er een maatregel.
  • Beethovenlaan: de leerling die een uur heeft gespijbeld, meldt zich bij meneer Rijswijk.
  • Gershwinhof: de leerling krijgt bericht van de conciërge wanneer hij/zij zich moet melden.
 • Leerling komt in de eerste schoolweek niet op school! De verzuimcoördinator controleert bij de leerlingenadministratie of er geen sprake is van dubbele inschrijving, vervolgens wordt de mentor geïnformeerd. Deze neemt contact op met ouders/verzorgers. Bij vermoeden van ongeoorloofd verzuim, wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd.
 • De verzuimcoördinator controleert dagelijks in Somtoday welke leerlingen zonder kennisgeving niet op school zijn. Er wordt een standaard e-mail of brief verstuurd naar de ouders/verzorgers met het verzoek alsnog een verklaring voor het verzuim te geven.
 • Wanneer een leerling zonder toestemming van school weg blijft vanwege bijvoorbeeld extra vakantie of familiebezoek wordt dit verzuim altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.
 • De verzuimcoördinator kijkt het aantal verzuimuren na en verstuurd indien nodig de e-mails over ongeoorloofd verzuim
 • De verzuimcoördinator voert overleg met de mentor, conrector of coördinator van de leerling omtrent verzuim en meldingen welke moeten worden gedaan bij leerplichtambtenaar.
 • Indien een leerling lopende een schooldag zonder toestemming de school verlaat, wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.
 • Indien een leerling tijdens de les wordt verwijderd, zal deze tijd moeten worden ingehaald. 

Meldingen bij leerplicht bij ongeoorloofd verzuim

Bij de volgende punten met betrekking tot te laat komen of spijbelen moet een melding gedaan worden bij leerplicht:

 • Bij 4x volgt een signaal: bericht aan ouders/verzorgers en Cc aan mentor om het verzuim onder de aandacht te brengen;
 • Bij 6x volgt een waarschuwing: bericht aan ouders/verzorgers en cc aan mentor/coördinator en leerplicht;
 • Bij 9x volgt 1de melding: bericht aan ouders/verzorgers en cc aan mentor/coördinator (wordt gemeld binnen 5 werkdagen);
 • Bij 12x volgt 2de melding: bericht aan ouders/verzorgers en cc aan mentor/coördinator (wordt gemeld binnen 5 werkdagen).

Melden relatief verzuim

Bij de volgende punten met betrekking tot ongeoorloofd verzuim moet een melding gedaan worden bij leerplicht:

 • 16 klokuren (15 lesuren) verspreid over 4 weken achter elkaar (wordt binnen 5 werkdagen gemeld bij leerplicht);
 • Zorgen rondom afwezigheid (wordt binnen 2 werkdag gemeld bij leerplicht en ouders/verzorgers).

Schorsing en verwijdering

 • Schorsing, langer dan 1 dag max. 5 dagen (ouders/verzorgers, leerplicht en inspectie worden binnen 2 weken geïnformeerd);
 • Definitieve verwijdering van leerling (wordt binnen 1 werkdag gemeld bij leerplicht en ouders/verzorgers en binnen 2 weken bij de inspectie).

Langer ziek

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de conrector/coördinator, de zorgcoördinator en de schoolarts. Indien er bij een leerling sprake is van regelmatig of langdurig ziekteverzuim kan de zorgcoördinator de schoolarts verzoeken met de betreffende leerling in gesprek te gaan om de oorzaak van het ziekmelden te achterhalen. Langdurig verzuim is verzuim langer dan 1 week. Regelmatig verzuim is meer dan 40 lesuren over een duur van 10 lesweken.

Ouders/verzorgers zullen altijd door de schoolarts geïnformeerd worden over de uitkomst van het gesprek. Aan de hand van deze uitkomst kunnen er eventueel afspraken gemaakt worden tussen school, ouders en de leerling.

Klik hier voor de uitgebreide versie verzuimreglement 2019.

VNW/2 oktober 2017